POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

Art.1 S.C. Smart HR S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite pentru asigurarea următoarelor servicii: Servicii de furnizare și management a forței de muncă; Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă; Alte forme de învățământ n.c.a. . Persoana vizată are dreptul de acces la datele personale, drept de intervenție, de opoziție precum și alte drepturi ce decurg din acestea. Orice solicitare/notificare în vederea ștergerii informațiilor din baza de date va fi trimisă de către persoana înscrisă în baza de date, prin email la adresa (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) sau în scris, la sediul companiei.

Art.2 Informațiile furnizate către S.C. Smart HR S.R.L. sunt folosite strict în scopul pentru care au fost introduse conform legilor în vigoare.

Art.3 S.C. Smart HR S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art.4 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, S.C. Smart HR S.R.L., în calitate de operator date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoanele vizate.

Art.5 Prelucrarea datele cu caracter personal se va realizată astfel:

 • Prelucrarea cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
 • Colectarea în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • Colectarea de date adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Actualizarea datelor stocate și prelucrate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
 • Stocarea datelor într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate;
 • Impiedicarea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor folosite pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (controlul accesului la echipamente);
 • Impiedicarea citirii, copierii, modificării sau eliminării neautorizate a suportului de date (controlul suportului de date);
 • Impiedicarea introducerii neautorizate de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal (controlul stocării);
 • Impiedicarea utilizării sistemelor de prelucrare automata sau manuală a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de comunicare a datelor (controlul utilizatorului);
 • Asigurarea utilizării datelor strict de către persoanele ce au autorizare pentru prelucrarea respectivelor date (controlul accesului la date);
 • Asigurarea verificării datele cu caracter personal introduse în sistemele de prelucrare automata a datelor și când și pentru cine au fost introduse datele (controlul introducerii de date);
 • Impiedicarea citirii, copierii, modificării sau ștergerii a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii de date cu caracter personal sau în timpul transportului de suporturi de date (controlul transportului).

 

Datele prelucrate

Art.6 Compania noastră poate prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Numele și prenumele;
 • Numele și prenumele membrilor de familie;
 • Sexul;
 • Data și locul nașterii;
 • Cetățenia;
 • Semnătura;
 • Date din permisul de conducere;
 • Telefon;
 • Adresa sau reședința;
 • Emailul;
 • Profesia;
 • Loc de muncă;
 • Formare profesională /diplome /studii;
 • Obișnuițe/ preferințe/ comportament;
 • Imagine;
 • Voce;
 • Date de geolocalizare;
 • Seria și numărul actului de identitate;
 • Date cu privire la evaluări psihologice și profesionale.

 

Art.7 Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru acea prelucrare.

Art.8 Consimțământul nu este necesar în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
 • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;
 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul caruia îi sunt dezvăluite datele;
 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;
 • când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
 • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 

Art.9 Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al companiei, mai exact: Servicii de furnizare și management a forței de muncă; Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă; Alte forme de învățământ n.c.a. .

Art.10 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimțământul persoanei din baza de date: persoanei vizate, reprezentanții legali ai persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, autorități publice centrale/ locale.

Art.11 Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete).

Art.12 Garanții - Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care va privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială.

Art.13(1) S.C. Smart HR S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, îi revin obligații de informare, precum: în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, cu excepția cazului în care această persoană poseda deja informațiile respective, operatorul îi va aduce la cunoștință:

 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

 

Art.13(2) Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către compania noastră cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Dreptul de acces

Art.4(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la S.C. Smart HR S.R.L., la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. S.C. Smart HR S.R.L. este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin urmatoarele:

 • a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 • c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor S.C. Smart HR S.R.L., în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Art.14(2) Persoana vizată poate solicita de la S.C. Smart HR S.R.L. informațiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arata dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Art.14(3) S.C. Smart HR S.R.L. este obligată să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenție asupra datelor

Art.15(1) Orice persoana vizată are dreptul de a obține de la S.C. Smart HR S.R.L., la cerere și în mod gratuit:

 • a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001;
  Pentru intervenția asupra datelor persoana vizată va înainta S.C. Smart HR S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

 

Art.15(2) S.C. Smart HR S.R.L. este obligată să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opoziție

Art.16 Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.

Art.17 Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Art.18(1) În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta S.C. Smart HR S.R.L. o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Art.18(2) S.C. Smart HR S.R.L. este obligată să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Art.19 Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesara realizarii scopurilor in vederea carora au fost colectate si ulterior prelucrate.

Art.20 S.C. Smart HR S.R.L.  ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.